از خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه که دعوت دفتر امام جمعه یزد را پاسخ دادند و در نشست حضور یافتند، تشکر و قدردانی میکنیم.