نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد. این مراسم روزهای یازدهم و دوازدهم محرم هم از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۹ صبح هم برگزار می شود.

نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد.

این مراسم روزهای یازدهم و دوازدهم محرم هم از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۹ صبح هم برگزار می شود.

نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
نخستین روز از مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) در دفتر آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد